Helsingin Jäätelötehdas

HELSINGIN JÄÄTELÖTEHDAS

TIETOSUOJASELOSTE

Helsingin Jäätelötehdas Oy:n asiakas- ja tilausrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 19.5.2018

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.


REKISTERINPITÄJÄ

Helsingin Jäätelötehdas Oy (y-tunnus: 0836711-4) Sepänkatu 15 B 26, 00100 Helsinki puh: +358 41 5141960


HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Annette Magi (magi@helsinginjaatelotehdas.fi)


REKISTERIN NIMI

Helsingin Jäätelötehdas Oy:n asiakas- ja tilausrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterinpitäjä tarjoaa kuluttaja- sekä yritysasiakkaille jäätelöä. Tilaustoimeksiannot tallennetaan tilauslomakkeisiin, jotka muodostavat henkilörekisterin. Muodostuvan rekisterin avulla tarvittaessa todennetaan tilaustoimeksiantojen tapahtumia ja kehitetään asiakaspalvelutoimintaa. Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää tilaus- ja toimeksiantotietoja. Tiedot ovat kuluttaja- ja yritysasiakkailta saatuja tietoja, joita voivat olla nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri sisältää vain kuluttaja-asiakkaiden nimet tai yritysasiakkaiden allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt. Henkilö- tai yritysasiakkaat ilmoittavat nämä itse tilausten yhteydessä Helsingin Jäätelötehdas Oy:lle. Asiakkaan kontaktitiedot päivitetään aina asiakkaan ilmoittaessa. Näin rekisteri pysyy oikeellisena.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta eteenpäin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaiseille, mikäli voidaan epäillä rikosta tai vastaavaa epäselvyyttä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika, joka on per tuotantokausi – huhtikuusta lokakuuhun – tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ovat tilausten käsittelyyn tai toimitukseen liittyvä dokumentaatio. Rekisterinpitäjän kyseiset dokumentit on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain tilaukseen tai tilauksen toimitukseen liittyvät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvia ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta.


Sähköisesti tallennettu tieto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.


TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tarkastaa omat rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Ennen luovutusta henkilön henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella, joka havaitsee, että hänen rekisteissä olevat henkilötietonsa ovat virheellisiä, puutteellisia tai niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa edellä mainitulle henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Henkilöllä joka havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.


TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.